ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

image

Ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση διαχειρίζεται το σύνολο των υλικών και άυλων πόρων που διαθέτει καθώς και τις γραμμές εργασιών, εντολών, πολιτικών που χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους της, συνθέτουν την οργανωτική δομή όλης της επιχείρησης.

Η ακριβής απεικόνιση αυτής της δομής είναι πολύ σημαντική και άκρως ζωτική για τη λειτουργία της επιχείρησης και γίνεται μέσω ενός οργανογράμματος. Εκεί παρουσιάζονται οι τυπικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, χωρισμένες σε διευθυντικές θέσεις, κλάδους και τμήματα, αποτυπώνοντας έτσι την ιεραρχία της επιχείρησης.


Το οργανόγραμμα μίας επιχείρησης αποτελεί το βασικότερο δομικό της εργαλείο και είναι ταυτόσημο με την έννοια της οργάνωσης. Με άλλα λόγια, το οργανόγραμμα ορίζει τη σειρά και την κατεύθυνση προς τελικούς στόχους, εξυπηρετώντας το όραμα, τους σκοπούς και τις ενέργειες της επιχείρησης. Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε ένα οργανόγραμμα με τον φέροντα σκελετό μίας οποιασδήποτε οικοδομής, που πάνω του θα στηρίξουμε τα υπόλοιπα κομμάτια της κατασκευής.

Πού με βοηθάει η οργανωτική δομή;

Η οργανωτική δομή μιας επιχείρησης είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι διευθετημένα να λειτουργούν τα διάφορα μέρη της. Με άλλα λόγια, είναι το σύστημα των σχέσεων συνεργασίας και εξουσίας που συνδέει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και τις ομάδες αυτού προς την επίτευξη διαφόρων ενεργειών που συμβάλλουν στους τελικούς στόχους μιας επιχείρησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης λειτουργεί έχοντας κοινό όραμα, κοινούς σκοπούς και συγκεκριμένους στόχους, τόσο ανά άτομο όσο και ανά ομάδα, και αυτό λέγεται οργάνωση. Κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί, τι ακριβώς πρέπει να κάνει αλλά και τι αναμένεται από αυτόν. Με βάση το οργανόγραμμα, ξέρει σε ποιον πρέπει να αναφερθεί, από ποιον να πάρει βοήθεια και σε ποιον να κατευθύνει εντολές βάσει του πόστου του.

Με την ύπαρξη του οργανογράμματος βοηθάμε τα στελέχη καθώς και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας να αποφύγει πιθανές συγχύσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες του καθενός. Ορίζεται επακριβώς η ιεραρχία μέσα στην επιχείρηση, τα τμήματα, καθώς και οι ευθύνες σχετικά με την εκτέλεση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων.